Europese en internationale sociale partners

Het bureau van de IAO in Brussel onderhoudt contacten met de belangrijkste werkgevers- en werknemersorganisaties in de Benelux, op Europees en internationaal niveau.

Europees niveau


ETUC, of Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) werd opgericht in 1973. Het vertegenwoordigt vandaag 82 syndicale organisaties in 36 landen, alsook 12 sectorele organisaties. De hoofddoelstelling van het EVV bestaat uit de bevordering van het Europese sociale model. De EVV beschouwt het overleg met de werknemers, de collectieve onderhandelingen, de sociale dialoog en degelijke arbeidsomstandigheden als cruciaal voor de bevordering van innovatie, productiviteit, competitiviteit en groei in Europa.

Internationaal niveau


ITUC of Internationaal Vakverbond (IVV), werd op 1 november opgericht in Wenen en is gevestigd te Brussel. Het IVV vertegenwoordigt 168 miljoen werknemers in 311 aangesloten nationale organisaties in 155 landen. De hoofddoelstelling van het IVV bestaat erin de rechten en belangen van de werknemers te verdedigen en te bevorderen door middel van internationale samenwerking tussen syndicaten, mondiale campagnes en militante acties in de belangrijkste internationale instellingen. Het IVV werkt nauw samen met de IAO, ondermeer in het kader van de bevordering van waardig werk voor iedereen en van een rechtvaardige globalisering. De Raad van Bestuur van de IAO heeft aan het IVV een algemene consultatieve status toegekend. Het IVV onderhoudt bovendien contacten met verscheidene gespecialiseerde instellingen van de Verenigde Naties.

Internationaal en Europees niveau


BUSINESSEUROPE
, de Europese Federatie van Ondernemingen. Deze Federatie is de officiële vertegenwoordiging van de industrie en de werkgevers op Europees niveau. Ze bestaat momenteel uit 40 nationale Federaties afkomstig uit 34 Europese landen, de Europese Economische Ruimte en Oost-Europa. De huidige structuur, bestaande uit 7 Commissies voor politiek beleid en ongeveer 60 werkgroepen, bevordert de gemeenschappelijke belangen van de ondernemingen die ze vertegenwoordigt en namens haar leden neemt ze deel aan de dialoog tussen de sociale partners zoals vastgelegd in het Verdrag van de Europese Unie. BUSINESSEUROPE wordt bestuurd door de Raad van Voorzitters.

Andere werkgeversorganisaties die participeren aan de Europese sociale dialoog zijn het UEAPME en het CEEP.