යුක්තියට ප්‍රවේශය

කටාර්හි කම්කරු ආරවුල් විසඳීම පිළිබඳ වූ පැහැදිලි කිරීම - කම්කරුවන් සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශයකි

සේවකයන් හට කටාර්හි කම්කරු අමාත්‍යාංශයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි ක්‍රියාවලිය කුමක්ද? සේවකයන් හා සේවායෝජකයින් අතර ඇති වන කම්කරු ආරවුලකදී අනුගමනය කළ යුතු පියවර පිළිබඳ මූලික මඟ පෙන්වීම මෙන්ම විසඳුම් යාන්ත්‍රණයන් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව විස්තර මෙම ප්‍රවාහ සටහන මඟින් සපයනු ලැබේ.