Pagpapalit ng mga tagapag-empleyo sa Qatar -Mahalagang impormasyon para sa mga manggagawa

Ang lahat ng mga manggagawa sa Estado ng Qatar ay maaaring magpalit ng trabaho nang hindi kinakailangang kumuha ng Sertipikasyon ng Hindi Pagtutol (No Objection Certificate, NOC) anumang oras sa panahon ng kanilang kontrata. Ang dokumentong FAQ na ito ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa mga manggagawa sa pagpapalit ng mga tagapag-empleyo.