කටාර්හි සේවායෝජකයන් වෙනස් කිරීම - සේවකයන් සඳහා වන ප්‍රධාන තොරතුරු

කටාර් රාාජ්‍යයේ සිටින සියලුම සේවකයන් හට ඔවුන්ගේ ගිවිසුම් කාලය තුළ දී ඕනෑම අවස්ථාවක විරෝධතා සහතිකයක් (NOC) ලබා නොගෙන රැකියා වෙනස් කළ හැකිය. මෙම නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න ලේඛනය මඟින් සේවායෝජකයන් වෙනස් කිරීම පිළිබඳව සේවකයන්ට ප්‍රයෝජනවත් වනු ලබන තොරතුරු සපයයි.