Бодлого боловсруулагч, ажил олгогч, ажилтны төлөөллийн байгууллага, бусад талуудад зориулсан гарын авлага

Албан бус эдийн засагт ажиллагчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлэх нь: Олон улсын туршлагаас суралцахуй

Албан бус эдийн засагт ажиллаж буй хүмүүсийн ихэнх нь өдөр тутмын амьдралаа залгуулахад хамаг анхаарал, хүчин чармайлтаа гаргадаг учраас нийгмийн хамгаалалд бүрэн хамрагдаж чадахгүй, цаашлаад зохистой ажил хөдөлмөр эрхэлж, нэр төр, эрхээ бүрэн хамгаалж чадахгүй байна. Үндэсний нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь албан бус эдийн засагт ажиллагчдыг бүрэн хамруулах боломжоор хязгаарлагдмал байгаа тул тэд ихэнх тохиолдолд нийгмийн шударга ёс, хөгжлөөс хүртэх боломжгүй, хүний эрхээ хэрэгжүүлэх чадамжгүй байна.

Энэхүү гарын авлагын гол зорилго бол бодлого боловсруулагч, ажилтан, ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллага, бусад оролцогч талуудад албан бус эдийн засагт ажиллагчдыг нийгмийн хамгаалалд хамруулах, албан бус эдийн засгаас албан эдийн засагт шилжих шилжилтийг хялбаршуулах зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх бодлогын хувилбарыг санал болгож байгаагаараа онцлог юм. Түүнчлэн, албан бус эдийн засагт ажиллагчдад тулгарч буй бэрхшээлийг арилгах, шийдвэрлэхэд чухал гарын авлага болно гэж найдаж байна.

Гарын авлагыг үндэсний түвшинд нийгмийн хамгааллын бодлогын асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэхдээ ашиглаарай.