Малчдад зориулсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн гарын авлага

Малчдад зориулсан энэхүү гарын авлага нь мал аж ахуй эрхлэх явцдаа учирч болзошгүй осол гэмтэл, эрсдэлт хүчин зүйлс, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж өөрийн болон бусдын амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах талаар ойлголт, мэдлэг олгох зорилготой.

Гарын авлагыг ОУХБ-ын Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны захиалгаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний Ололт амжилт ХХК боловсруулав.