Модуль 10. Ухаалаг шилжин суурьшигч, ухаалаг ажил хайгч

Энэхүү модуль нь залуучууд болон насанд хүрэгчдэд аюулгүй шилжин суурьших болон ажил хайх талаар практик мэдлэг олгон, шаардагдах хэрэгслийг таниулах зорилготой юм.

Эхний сэдэвт шилжин суурьшихын ач тусыг хэрхэн хүртэх, аюулгүй шилжин суурьших, хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрсдэлээс хэрхэн сэргийлж болохыг тайлбарлана. Дараагийн сэдэв нь ажилд орох зорилго тавих, ажил хайхаас эхлэн ажилд орох өргөдөл өгөх, ярилцлагад бэлдэх хүртэл ажилд ороход хэрэг болох мэдээлэл, зөвлөгөөг багтаасан болно.