Модуль 5. Асуудлыг шийдвэрлэх болон нийгмийн ур чадварууд

Энэхүү модуль нь асуудлыг шийдвэрлэх, багаар ажиллах, бусад хүмүүстэй хамтрах, харилцах чадварын тухай юм.

Оролцогчид логик болон бүтээлч сэтгэхүйгээ ашиглан аливаа асуудлыг шийдэж, багаар ажиллах тухай суралцах болно. Оролцогчид, ялангуяа хүүхэд, залуучууд харилцааны болон нийгмийн чадвараа хөгжүүлж, танихгүй хүнтэй харилцах үед болон ажлын байранд боломжит эрсдэлийг таних, зөрчил маргааныг шийдэх, цахим орчин, нийгмийн сүлжээг хариуцлагатай бөгөөд зохистой хэрэглэж сурах болно.