Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь: Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, улс орны төлөв байдал - Монгол Улс

Энэхүү мэдээллийн хуудсанд Монгол улсын хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдлын зохистой хөдөлмөр, ТХЗ-той хамааралтай статистик үзүүлэлтүүдийг энгийн ойлгомжтойгоор үзүүллээ. Түүнчлэн 2019 оноос мөрдөгдөж буй олон улсын хөдөлмөрийн статистикт нийцүүлсэн Ажиллах хүчний судалгааны арга зүйн гол гол өөрчлөлтийг танилцуулав.