Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын суурь түвшин (Мэдээллийн хураангуй, 2016 оны 12 дугаар сар)

Уг шинэчилсэн хураангуйд 2013-2014 онд зохион байгуулсан үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлгээр Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын суурь түвшнийг тодорхойлсон үйл явц, үр дүн, зөвлөмж, 2016-2020 онд шаардагдах зардлын тооцооллыг 2016 оны эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзан тооцсон үр дүнг танилцуулав.