Old-age pensions

Монгол Улс: Өндөр насны бүх нийтийн тэтгэвэр

“Бүх нийтийн нийгмийн хамгаалал” цувралын энэхүү хураангуйд Монгол Улсын өндөр насны тэтгэврийн хөтөлбөрүүдийг танилцуулав.

Монгол Улсад хуульд заасан тэтгэврийн насанд хүрсэн ахмад настан бүр нийгмийн даатгалын, эсвэл нийгмийн халамжийн сангаас өндөр насны тэтгэвэр авч байна.