Монгол Улсын хүүхдийн хөдөлмөр ба залуучуудын ажил эрхлэлтийг ойлгохуй

Энэхүү тайланг Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Дэлхийн Банкны хамтарсан судалгааны санаачлага буюу "Хүүхдийн Ажлыг Ойлгохуй" (ХАО) төслийн дэмжлэгтэйгээр боловсрууллаа.

Энэхүү тайланд Монгол Улсын хүүхдийн хөдөлмөр, залуучуудын ажил эрхлэлтийн асуудлыг авч үзсэн ба сургууль хамрагдалт, ажил эрхлэлт болон хөдөлмөрийн зах зээл дээрх байрь суурь зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглан хүүхдийн хөдөлмөр, залуучуудын ажил эрхлэлтийн эдийн засгийн ба нийгмийн тодорхойлогч хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийв.