Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг сэргээн ажиллуулахад анхаарах арван арга хэмжээ

Энэхүү удирдамж нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн эрсдэлийн менежментийн талаар ОУХБ-аас батлагдсан зарчим, аргачлалд суурилсан бөгөөд ажилчдын оролцоог хангахыг уриалж байна. Энэхүү удирдамжийг үндэсний хэмжээнд мөрдөж буй заавар, зөвлөмжтэй нийцүүлэх шаардлагатай бөгөөд эрүүл мэндийн үйлчилгээ зэрэг эрсдэл өндөртэй салбарт чиглэгдээгүй юм.