Өөрчлөхийн тулд зохион байгуулах нь: Албан бус салбарт ажиллагчид

Энэхүү видеог ОУХБ-ын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо орчуулан бэлтгэв.

Date issued: 22 October 2021 | Size/duration: 05:20