Малчдад зориулсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн гарын авлагын танилцуулга

Date issued: 08 July 2021 | Size/duration: 00:44

Уг гарын авлагыг Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл (MNG/18/01/RBS)”-ийн дэмжлэгтэйгээр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны захиалгаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Ололт амжилт” ХХК боловсруулав.