Дарамт, хүчирхийллээс ангид хөдөлмөрийг дэмжье

Date issued: 30 July 2020 | Size/duration: 0:27

ОУХБ-аас Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн “Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний нийцэл, тайлагналтын үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх замаар Европын Холбооны Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем(GSP+)-д Монгол Улсын статусыг тогтвортой хадгалах нь төслийн (II үе шат) хүрээнд МҮЭХ бүтээв.