Нийгмийн даатгал

Иргэд, даатгуулагчдад зориулсан нийгмийн даатгалын цахим хичээл

Энэхүү цахим хичээлийг ОУХБ-ын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар бэлтгэв.