Нийгмийн даатгал

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал

Иргэд, даатгуулагчдад зориулсан нийгмийн даатгалын цахим хичээл

Date issued: 04 August 2021 | Size/duration: 06:42Иргэд, даатгуулагчдад зориулсан энэхүү цахим хичээлийг ОУХБ-ын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар бэлтгэв.