Нийгмийн даатгал

Ажилгүйдлийн даатгал

Иргэд, даатгуулагчдад зориулсан нийгмийн даатгалын цахим хичээл

Date issued: 29 March 2021 | Size/duration: 06:42Иргэд, даатгуулагчдад зориулсан энэхүү цахим хичээлийг ОУХБ-ын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар бэлтгэв.