Нийгмийн даатгал

Тэтгэмжийн даатгал

Иргэд, даатгуулагчдад зориулсан нийгмийн даатгалын цахим хичээл

Date issued: 29 March 2021 | Size/duration: 06:34

 
Иргэд, даатгуулагчдад зориулсан энэхүү цахим хичээлийг ОУХБ-ын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар бэлтгэв.