Нийгмийн даатгал

Сайн дурын даатгал

Иргэд, даатгуулагчдад зориулсан нийгмийн даатгалын цахим хичээл

Date issued: 08 April 2021 | Size/duration: 06:24
Иргэд, даатгуулагчдад зориулсан энэхүү цахим хичээлийг ОУХБ-ын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд 
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар  бэлтгэв.