Цагаач ажилтныг ажилд зуучлах, авах харилцаанд шударга байдлыг хангах удирдамж – Засгийн газар

Ажилд зуучлах, авах харилцаанд буй гарч буй зүй бус, хууран мэхэлсэн үйлдэл, үйл ажиллагаанаас хамгаалах зорилгоор ОУХБ-аас “Ажилд зуучлах, авах харилцаанд шударга байдлыг хангах ерөнхий зарчим, үйл ажиллагааны удирдамж”-ийг батлан гаргасан юм. Энэхүү удирдамж нь ОУХБ, бусад байгууллагууд, үндэсний хууль тогтоогч байгууллагууд, нийгмийн түншүүдээс ажилд зуучлах, авах харилцаанд шударга байдлыг хангах, дэмжих чиглэлд явуулах үйл ажиллагааг нь чиглүүлэх зорилготой.