Залуучуудын хөдөлмөрлөх эрх: чиглүүлэгч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр

ОУХБ-ын Залуучуудын хөдөлмөрлөх эрх: Чиглүүлэгчийн гарын авлага ба хэрэглэгдэхүүний багцад суурилсан энэхүү сургалтаар хөдөлмөрийн зах зээлд хөл тавих гэж , дөнгөж хөл тавьсан залуучуудад эрхийнхээ талаар мэддэг болоход нь туслах чиглүүлэгчдийг бэлтгэх юм.