Хөдөлмөр эрхлэлтийн статусын ангилал-18 туршилт болон ХСОУ-ын 19-р бага хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсад хийгдэхээр хүлээгдэж буй ажлууд

Э.Гантуяа, ҮСХ-ны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын Ажиллах хүчний судалгааны албаны ахлах статистикч