คู่มือการสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับสถาณการณ์โควิด-19 สำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มในเอเชีย

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในเอเชียกำลังเผชิญกับผลกระทบที่ร้ายแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการอย่างเร่งด่วนของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มนี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้พัฒนาชุดคู่มือ 6 คู่มือที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก สำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาคเอเชียเพื่อให้หาวิธีก้าวผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19 และสร้างความยื่ดหยุ่นทางธุรกิจ