Fact sheet - การเข้าร่วมในสังคมของคนพิการในประเทศไทย

ผู้หญิงและผู้ชายพิการสามารถและต้องการเป็นสมาชิกที่สร้างคุณประโยชน์ให้การส่งเสริมให้เกิดสังคมรวมและโอกาสการจ้างงานสำหรับคนพิการในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนานั้นจำเป็นต้องพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และงานที่เหมาะสมกับทักษะ ความสนใจและความสามารถของคนพิการโดยมีการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นนอกจากนี้หลายสังคมยอมรับว่าจำเป็นต้องขจัดอุปสรรคอื่นๆ ด้วย กล่าวคือต้องทำให้สภาพแวดล้อมด้านกายภาพเอื้อต่อคนพิการมากขึ้นให้ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย และท้าทายต่อทัศนคติและสมมุติฐานที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับคนพิการ