គម្រោងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ-ប្រទេសចិនស្ដីពីការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ត្បូង-ត្បូង និងត្រីកោណ