การใช้สื่อออนไลน์: การสร้างตัวตนออนไลน์

คู่มือนี้ช่วยให้ผู้จัดการโรงงานสร้างตัวตนทางออนไลน์ให้กับโรงงานเพื่อโปรโมทโรงงานเอง และช่วยให้การสื่อสารกับผู้ซื้อสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งคู่มือนี้เป็นหนึ่งในชุดคู่มือ ‘สร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือระหว่าง และหลังการระบาดของโรคโควิด-19’