การสรรหาแหล่งรายได้ทางเลือก

คู่มือนี้ช่วยให้ผู้จัดการโรงงานสามารถระบุหารายได้รูปแบบใหม่ เพื่อทำให้โรงงานสามารถอยู่รอดได้ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้โรงงานเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งคู่มือนี้เป็นหนึ่งในชุดคู่มือ ‘สร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือระหว่าง และหลังการระบาดของโรคโควิด-19’