การลดต้นทุน

คู่มือนี้ช่วยให้ผู้จัดการโรงงานสามารถลดต้นทุนต่างๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายปัญหาสภาพคล่อง และแรงกดดันด้านกระแสเงินสดในการปฏิบัติการโรงงานในระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคู่มือนี้เป็นหนึ่งในชุดคู่มือ ‘สร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือระหว่าง และหลังการระบาดของโรคโควิด-19’