การจัดการกระแสเงินสด

คู่มือนี้ช่วยให้ผู้จัดการโรงงานสามารถติดตามกระแสเงินสดของโรงงาน เพื่อให้สามารถหาวิธีรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคู่มือนี้เป็นหนึ่งในชุดคู่มือ ‘สร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือระหว่าง และหลังการระบาดของโรคโควิด-19’