แนะนำคู่มือสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการรับมือในระหว่าง และหลังสถานการณ์โควิด-19

องค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดทำชุดคู่มือ ที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลักจำนวน 6 คู่มือำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มในเอเชียเพื่อให้หาวีธีวิกฤตการณ์โควิด-19 และสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจ