ការទាក់ទងជាមួយកម្មកររបស់អ្នក

គោលការណ៍ណែនាំនេះជួយអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រ ក្នុងការបង្កើត និងរក្សាការអនុវត្តទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងល្អ សម្រាប់បរិយាកាសរោងចក្រដែលឆ្លើយតបបានលឿន និងមានផលិតភាពកាន់តែខ្ពស់ ក្នុងកំឡុងពេល និងក្រោយពេលឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ វាជាផ្នែកមួយនៃស៊េរីគោលការណ៍ណែនាំស្តិពី “ការកសាងភាពធន់ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-១៩"។