ការរៀបចំរោងចក្រសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពជាងមុន

គោលការណ៍ណែនាំនេះមានគោលបំណងជួយម្ចាស់រោងចក្រ និងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រឱ្យរៀបចំរោងចក្ររបស់ពួកគេឡើងវិញ ដើម្បីផ្តល់នូវវិធានការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាងមុន និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេល និងក្រោយការផ្ទុះឡើងនៃមេរៅគកូវីដ-១៩។ វាជាផ្នែកមួយនៃស៊េរីគោលការណ៍ណែនាំស្តិពី “ការកសាងភាពធន់ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-១៩"។