ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត៖ ការបង្កើតវត្តមានវត្តមានអាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិត

គោលការណ៍ណែនាំនេះជួយអ្នកគ្រប់គ្រង និងម្ចាស់រោងចក្រក្នុងការបង្កើតវត្តមានអាជីវកម្មអនឡាញ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីរោងចក្ររបស់ពួកគេ និងជួយសម្រួលដល់ការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទិញ។ វាជាផ្នែកមួយនៃស៊េរីគោលការណ៍ណែនាំស្តិពី “ការកសាងភាពធន់ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-១៩"។