ការស្វែងរកប្រភពចំណូលផ្សេងទៀត

សេចក្តីណែនាំនេះជួយអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រក្នុងការកំណត់ប្រភពចំណូលថ្មីៗ ដើម្បីធានាថារោងចក្រអាចឆ្លងកាត់វិបត្តិនៃការរីករាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងបង្កើតភាពធន់របស់ខ្លួន។ វាជាផ្នែកមួយនៃស៊េរីគោលការណ៍ណែនាំស្តិពី “ការកសាងភាពធន់ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-១៩"។