ការកាត់បន្ថយចំណាយ

គោលការណ៍ណែនាំនេះជួយអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រឱ្យកាត់បន្ថយចំណាយដើម្បីសម្រួលដល់សន្ទនិយភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងសម្ពាធលំហូរសាច់ប្រាក់លើប្រតិបត្តិការរោងចក្ររបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩។ វាជាផ្នែកមួយនៃស៊េរីគោលការណ៍ណែនាំស្តិពី “ការកសាងភាពធន់ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-១៩"។