ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នក

គោលការណ៍ណែនាំនេះជួយអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រឱ្យតាមដានលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ពួកគេបានកាន់តែប្រសើរ ដើម្បីឱ្យពួកគេដោះស្រាយវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ វាជាផ្នែកមួយនៃស៊េរីគោលការណ៍ណែនាំស្តិពី “ការកសាងភាពធន់ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-១៩"។