ការណែនាំចំពោះគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់រោងចក្រកាត់ដេរដើម្បីកសាងភាពធន់ក្នុងកំឡុងពេល និងក្រោយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-១៩

អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារបានបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំចំនួន ៦ ដែលផ្តោតលើសកម្មភាព សម្រាប់រោងចក្រកាត់ដេរនៅទ្វីបអាស៊ី ដើម្បីឱ្យពួកគេដោះស្រាយវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងដើម្បីកសាងភាពធន់របស់អាជីវកម្ម។ សន្លឹកព័ត៌មានសង្ខេបនេះផ្តល់នូវការណែនាំអំពីគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះ។