การประเมินการคุ้มครองทางสังคมจากการปรีกษาหารือระดับชาติ เืพื่อก้าวสู่ฐานการคุ้มครองทางสังคมภายใต้บริบทของประเทศไทย

รายงานฉบับนี้นำเสนอรายละเอียดของการประกันสังคมและการคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่ในประเทศไทยบนพื้นฐานของฐานการคุ้มครองทางสังคมสี่เสาหลัก ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและการดำเนินการ ให้ข้อเสนอแนะ ประมาณการต้นทุน แบบเร็วเพื่อประมาณต้นทุนการดำเนินการการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ภายใต้บริบทของประเทศ