งานท้าทายที่ลุ่มแม่น้ำโขง - การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ได้รับการคุ้มครอง เล่ม 1

รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาและพบข้อเท็จจริงทั้งในเรื่องการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติในประเทศ ไทย จากมิติที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน ใน 4 ภาคการจ้างงาน (เกษตรกรรม กิจการประมงและประมงต่อเนื่อง โรงงานสิ่งทอขนาดเล็กและขนาดกลาง และงานรับใช้ในบ้าน) เพื่อให้ได้แรงงานที่ “สามารถแสวงประโยชน์ได้” และหลายกรณีที่สามารถนิยามได้ว่า คือการเอารัดเอาเปรียบหากมอง จากมุมของการบังคับใช้แรงงาน

วัตถุประสงค์ประการแรกของการวิจัยนี้ คือการตรวจสอบระดับของการแสวงประโยชน์จากแรงงาน ที่เกิดขึ้นใน 4 ภาคการจ้างงาน คือ เกษตรกรรม งานรับใช้ในบ้าน กิจการประมง และโรงงานสิ่งทอ เพื่อระบุขนาดของแรงงานที่ถูกบังคับและการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นจริง ๆ เท่าที่จะสามารถทำได้ ประการที่สอง การศึกษาครั้งนี้เป็นการเริ่มสำรวจลักษณะพื้นฐานและ ทัศนคติของนายจ้างและนายหน้าที่ว่าจ้างแรงงาน ให้ทำงานในกิจการเหล่านี้ ซึ่งนายจ้างและนายหน้าเหล่านั้นอาจเป็นได้ ทั้งส่วนหนึ่งของการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน หรือให้ความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้การเอารัดเอาเปรียบแรงงานเกิดขึ้น