คู่มือสื่อสาร เพื่อความเข้าใจคนพิการ

ภาพลักษณ์ของคนพิการที่ปรากฏในสื่อยิ่งบ่อยครั้งเท่าไร ย่อมมีผลเท่านั้นในการทำให้สังคมคิดและเชื่อตามที่เห็น การนำเสนอเรื่องคนพิการโดยสื่อด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี สามารถช่วยส่งเสริมให้สังคมยอมรับคนพิการเข้าร่วมเป็นสมาชิก แนวปฏิบัติในคู่มือนี้คือการเสนอคำแนะนำให้สื่อมวลชน มุ่งส่งเสริมและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของทั้งหญิงและชายผู้พิการในฐานะสมาชิกของสังคม โดยปราศจากบรรยากาศแห่งการเลือกปฏิบัติ และความไม่เท่าเทียมทางโอกาสสำหรับคนพิการ