การคุ้มครองสุขภาพและธุรกิจของท่านจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ คู่มือปฏิบัติสำหรับเกษตรกรและคนงาน

คู่มือนี้ได้รับการพัฒนามาเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างปลอดภัย คู่มือนี้ใช้ง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีแบบสำรวจในมาตรการป้องกันต่างๆ พร้อมคำอธิบาย วิธีการอบรมอย่างมีส่วนร่วมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ILO

การระบาดของโรคไข้หวัดนกในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ(เอช1เอ็น1) ซึ่งเกิดมาจากสุกร ทำให้ทั่วโลกหันมาตื่นตัวเรื่องดังกล่าว คู่มือนี้ได้รับการพัฒนามาเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างปลอดภัย คู่มือนี้ใช้ง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีแบบสำรวจในมาตรการป้องกันต่างๆ พร้อมคำอธิบาย วิธีการอบรมอย่างมีส่วนร่วมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ILO ที่มีชื่อว่า "การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของเกษตรกร" (WIND) และ "การปรับปรุงสภาพการทำงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก" (WISE) ได้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและกระตุ้นการพัฒนาปฏิบัติของเกษตรกรและคนงาน