สู่ความสำเร็จในการหางาน: คู่มือสำหรับคนหางานที่มีความพิการ

แนวปฏิบัติในคู่มือนี้มุ่งช่วยคนที่กำลังหางานให้ได้งานที่มีเงินเดือนประจำหรืองานที่มีค่าตอบแทนในภาคเศรษฐกิจในระบบ คู่มือฉบับนี้สามารถใช้กับบุคคลหรือกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงองค์กรของคนพิการต่างๆ และยังสามารถนำไปศึกษาอ่านเองหรือใช้ในบริบทของการประชุมปฏิบัติการได้