การคุ้มครองสุขภาพและธุรกิจของท่านจากการระบาดของไข้หวัดนก: คู่มือปฏิบัติสำหรับเกษตรกรและคนงาน

การระบาดและการติดต่อของโรคไข้หวัดนกทำให้ทั่วโลกหันมาตื่นตัวเรื่องผลกระทบที่อาจมีต่อไข้หวัดใหญ่ในคนได้ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการระบาดของไข้หวัดนก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) จึงได้พัฒนาคู่มือการอบรมเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างปลอดภัยในสถานประกอบการ

คู่มือนี้เป็นคู่มือที่ใช้ง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีจุดสำรวจในมาตรการการป้องกันต่างๆ รวมทั้งมีคำอธิบาย นอกจากนี้วิธีการอบรมแบบการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์การแรงงานเระหว่างประเทศ มีชื่อว่า "การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของเกษตรกร" (WIND) และ "การปรับปรุงสภาพการทำงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก" (WISE) ได้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและกระตุ้นการพัฒนาการปฏิบัติของเกษตรกรและคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก