Fair and ethical recruitment

ไอแอลโอ เปิดตัวแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดหางานที่เป็นธรรมและมีจรรยาบรรณสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลในอาเซียน

แนวปฏิบัติฉบับใหม่ให้ข้อมูลในทางปฎิบัติสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคจากการจัดหางานที่ละเมิดต่อกฎหมาย

News | 13 March 2023
กรุงเทพ (ข่าว ไอแอลโอ) - แนวปฏิบัติชุดใหม่ที่จัดทำโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) จะช่วยหน่วยงานกำกับดูแลในระดับชาติในภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ให้พัฒนา ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้นโยบายการจัดหางานที่เป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

แนวปฏิบัติระดับภูมิภาคว่าด้วยการจัดหางานอย่างเป็นธรรมในอาเซียนได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตบริษัทจัดหางาน การติดตามตรวจสอบกระบวนการจัดหางาน กลไกการบังคับใช้และการตรวจแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และการดำเนินการตามคำร้องทุกข์

แนวปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง

บริษัทจัดหางานทำหน้าที่สำคัญในการจับคู่ระหว่างแรงงานกับนายจ้าง อย่างไรก็ตาม การจัดหางานมักเป็นกระบวนการที่มีช่องว่างอันเกิดจากการฉ้อฉลและแสวงประโยชน์ หลายประเทศควบคุมการออกใบอนุญาตและการดำเนินงานของบริษัทจัดหางานเอกชน แต่จากการ สำรวจ ล่าสุดของ ไอแอลโอ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน สำหรับแรงงานข้ามชาตินั้นสูงมาก (สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดค่อนข้างมาก) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงข้อท้าทายต่างๆ ในการบรรลุการจัดหางานที่เป็นธรรมและมีจรรยาบรรณในภูมิภาคนี้

นาย นิลิม บารัวห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ของ โอแอลโอ กล่าวว่า “การจัดหางานที่เป็นธรรมและมีจรรยาบรรณสามารถป้องกันแรงงานข้ามชาติจากการถูกละเมิดสิทธิแรงงาน รวมถึงการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ข้อแนะนำที่กระชับและนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับความพยายามต่างๆ ในการปรับปรุงกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายการจัดหางานในภูมิภาคอาเซียน ไอแอลโอ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ”

แนวปฏิบัติระดับภูมิภาคว่าด้วยการจัดหางานอย่างเป็นธรรมในอาเซียนพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบ หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม ซึ่งกำหนดแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม ลดค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นเพื่อการทำงานและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการจัดหางานและบรรจุงาน แนวปฏิบัติยังพัฒนามาจากผล การวิจัยฉบับล่าสุด ซึ่งศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวกับการจัดหางาน และหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติยังได้ให้ข้อมูลซึ่งช่วยกำหนดรูปแบบการพัฒนาและจัดทำแนวปฏิบัติ

การย้ายถิ่นเพื่อการทำงานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียน จากข้อมูลของธนาคารโลกในปี 2565 แรงงานข้ามชาติส่งเงินกลับภูมิภาคมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 78 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 มาเป็นกว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ก่อนการระบาดของโรคโควิด 19 แรงงานข้ามชาติมีจำนวน 10.6 ล้านคนในอาเซียนโดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิง

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

นาย นิลิม บารัวห์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)
อีเมล์: baruah@ilo.org