ການຈັດສັນວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊອກວຽກເຮັດ ໃນ ສປປລາວ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການບໍລິການ ຈັດຫາງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຕະຫລາດແຮງງານ ຢູ່ ສປປລາວແມ່ນໂຄງການໃໝ່ ທີ່ເປິດໂຕ ໂຄງການໃນມື້ນີ້.ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ(ILO) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກ ສປ ຈີນ

Press release | Vientiane, Lao People's Democratic Republic | 28 January 2014
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຂ່າວ)ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການບໍລິການ ຈັດຫາງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຕະຫລາດແຮງງານ ຢູ່ ສປປລາວແມ່ນໂຄງການໃໝ່ ທີ່ເປິດໂຕ ໂຄງການໃນມື້ນີ້.ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ(ILO) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກ ສປ ຈີນ

ໂຄງການຮ່ວມມືປະເທດໂລກໃຕ້ ILO/China ດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການບໍລິການ ຈັດຫາງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຕະຫລາດແຮງງານ ຢູ່ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປລາວ ແມ່ນໂຄງການຂອງ ອົງການແຮງງານສາກົນ(ILO)ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຄັ້ງທໍາອິດ ຈາກ ສປຈີນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ ສປປລາວ ໂດຍແນໃສ່ສະເພາະການປັບປຸງການບໍລິການຈັດຫາງານ. ງົບປະມານຂອງໂຄງການ ແມ່ນ 500,000 ໂດລາສະຫະລັດ. ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພືື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ,ການຫລຸດຜ່ອນການຫ່ວາງງານ,ການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງແລະການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະຫວ່າງ ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ. ກິດຈະກໍາ ແລະ ງົບປະມານຂອງໂຄງການ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ.

ໂຄງການໃນ ສປປລາວ ມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ປີ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃນການເພີ່ມທະວີຄຸນນະພາບຂອງຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ສ້າງໃຫ້ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ເປັນທ່ີຮັບຮູ້ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຂອງຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງເປັນການປັບປຸງດ້ານການບັນຈຸວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊອກວຽກເຮັດ ແລະ ການວາງຕໍາແໜ່ງງານ ໂດຍຜ່ານການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານ, ການວິເຄາະ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ. ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແຜນງານທີ່ພົວພັນເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະເພາະ ເຊັ່ນ ແມ່ຍິງ, ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຄົນພິການ).ຊຶ່ງກິດຈະກໍາລິເລີ່ມນີ້ ແມ່ນມີຢູ່ໃນແຜນກິດຈະກໍາຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ທັງໝົດ 55ທ່ານ. ໃຫ້ກຽດກ່າວມີຄໍາເຫັນໃນພິທີແມ່ນທ່ານນາງໃບຄໍາຂັດຕິຍະລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຮສສ, ທ່ານນາງລູຊຽວຟິງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະປະກັນສັງຄົມ, ສປຈີນ, ທ່ານໂມຣີສິໂອບູສສີ, ຜູ້ອໍານວຍການຮັບຜິດຊອບຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນສໍາລັບປະເທດໄທ, ກໍາປູເຈຍແລະສປປລາວ. ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອເປັນສັກຂີພະຍານແມ່ນມາຈາກບັນດາກົມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນກະຊວງຮສສ, ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດ ສປ ຈີນປະຈໍາລາວ, ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ສູນກາງກໍາມະບານລາວ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ, ສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາລາວ, ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຈັດຫາງານແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານໃບຄໍາຂັດຕິຍະໄດ້ກ່າວວ່າການເພີ່ມທະວີການຜະລິດແມ່ນປັດໃຈຫລັກໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ໂຄງການຮ່ວມມືປະເທດໂລກໃຕ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສປປລາວໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງຄວາມຍືນຍົງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຊຶ່ງການເຕີບໂຕນີ້ຈະພາໃຫ້ເກີດມີການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນແລະດີກ່ວາເກົ່າ.

ທ່ານນາງລູຊຽວຟິງໄດ້ກ່າວວ່າສປຈີນສະໜັບສະໜູນແຜນງານການຮ່ວມມືປະເທດໂລກໃຕ້ແລະເຫັນວ່າເປັນວິທີທ່ີມີປະສິດທິພາບໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ປະເທດເປົ້າໝາຍໂຄງການ ມີຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ. ກະຊວງຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດແລະປະກັນສັງຄົມ, ສປຈີນຂໍຂອບໃຈຄູ່ຮ່ວມງານຈາກສປປລາວແລະອົງການILOທີ່ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂຄງການ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມໂຄງການນີ້ຊຶ່ງພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້.

ທ່ານໂມຣີສິໂອບູສສີກ່າວວ່າສະພາບຕະຫຼາດແຮງງານມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີການກ່ຽວພັນເຖິງການບໍລິການຈັດຫາງານຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ. ໂດຍຮັບຮູ້ເຖິງການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ILO ຈຶ່ງສຶບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ILOເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການຈັດຫາງານ.

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຫລັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຊຶ່ງຈະຮັບຜິດຊອບກິດຈະກໍາທ່ີສະໜັບສະໜູນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ການໃຫ້ບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຮັບປະກັນເຖິງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ອົງການ ILO ແມ່ນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບ ແຮງງານ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງການເຮັດວຽກງານ ທໍາ. ໂຄງສ້າງພາຄີສາມຝ່າຍ ILO ຈະນໍາພາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກລັດຖະບານ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ມາຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງນະໂຍ ບາຍ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ແນໃສ່ການສົ່ງເສີມ ການເຮັດວຽກແບບມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທໍາສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ.