โรงแรมในภูเก็ตร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจสีเขียว

กรุงเทพ ฯ (ข่าวไอแอลโอ) - โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการธุรกิจสีเขียวของไอแอลโอ จะมีการพบปะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2555

Press release | 26 June 2012

กรุงเทพ ฯ (ข่าวไอแอลโอ) - โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการธุรกิจสีเขียวของไอแอลโอ จะมีการพบปะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2555

โครงการธุรกิจสีเขียวเป็นโครงการหนึ่งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO) หรือไอแอลโอ) ซึ่งเป็นองค์กรชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติที่ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านแรงงาน โดยโครงการนี้มุ่งเน้นประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ของภาคธุรกิจที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ไอแอลโอได้ร่วมมือกับคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ 2555 ในการดำเนินโครงการนำร่องนี้เพื่อฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีโรงแรมจำนวน 12 แห่งเข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ โดยมีการทำกิจกรรมหลายๆ อย่างที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการ

การอภิปรายในการพบปะครั้งนี้ จะประกอบด้วยประเด็น การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพในการให้บริการ

หอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ และจะมีการแจกประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องกับทางโครงการธุรกิจสีเขียวด้วย

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 ที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่: /asia/whatwedo/events/WCMS_183965/lang--en/index.htm หรือติดต่อ

กฤษฎาพร สิงหเสนี
สารนิเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ
โทร. 02 288 1664
อีเมล์

นายเจตน์ เถาว์ชู
ผู้ช่วยโครงการธุรกิจสีเขียว
โทร 02 288 2442
อีเมล์