การสัมมนาเรื่องกฎหมายและประโยชน์ทางภาษีจากการจ้างงานคนพิการ

(ILO กรุงเทพฯ) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดการสัมมาในหัวข้อ “กฎหมายและประโยชน์ทางภาษีจากการจ้างงานคนพิการ”

Press release | BANGKOK | 04 February 2011

(ILO กรุงเทพฯ) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดการสัมมาในหัวข้อ “กฎหมายและประโยชน์ทางภาษีจากการจ้างงานคนพิการ”

การสัมมนาซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในประเทศไทยซึ่งยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แม้ว่ากฏหมายแรงงานของประเทศไทยจะบังคับใช้ระบบสัดส่วนเพื่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการในภาคเอกชนก็ตาม นายจ้างจำนวนมากยังประสบปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับเนื่องจากความซับซ้อนของบทกฏหมายและขาดความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ทางภาษี

การสัมมนาครั้งนี้จะช่วยเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีของการจ้างงานคนพิการในภาคธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสให้คนพิการได้เรียนรู้ประสบการณ์และอุปสรรคที่ภาคธุรกิจในประเทศไทยประสบเมื่อมีการจ้างงานคนพิการอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้แทนจากภาครัฐจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจับคู่นายจ้างกับลูกจ้างที่มีความต้องการสอดคล้องกัน รวมทั้งจะชี้แจงข้อสงสัยในประเด็นการสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือคนพิการในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถจ้างงานคนพิการตามที่กฏหมายกำหนดได้ ส่วนตัวแทนกลุ่มนายจ้างเองก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจ้างงานคนพิการให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟัง

คุณเอมานูเอลา พอสซาน ผู้ประสานงานโครงการความพิการประจำอนุภูมิภาคขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กล่าวว่า “คณะผู้จัดงานสัมมนาทั้งสามหน่วยงานจะร่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายและประโยชน์ทางภาษี ILO เป็นผู้นำเสนอมาตรฐานที่ใช้ในระดับสากลรวมทั้งคู่มือทางเทคนิคต่างๆที่มีอยู่ ในขณะที่สภาองค์การนายจ้างจะเป็นผู้เชื่อมโยงกับกลุ่มนายจ้าง”

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านความพิการของ ILO และ หน่วยงานความช่วยเหลือแห่งไอร์แลนด์ภายใต้ชื่อ โครงการส่งเสริมความสามารถที่จะได้งานทำและการจ้างงานสำหรับคนพิการด้วยกฏหมายที่มีประสิทธิผล (Promoting the Employment of People with Disabilities through Effective Legislation--PEPDEL) ซึ่งมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานด้านสิทธิคนพิการที่เป็นรูปธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ทางคณะผู้จัดการสัมมนาทั้งสามหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันในการเพิ่มบทบาทของคนพิการในตลาดแรงงานในประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งจะดำเนินรายการเป็นภาษาไทยและเปิดโอกาสให้มีการสัมภาษณ์ผู้แทนจากกลุ่มนายจ้าง องค์กรคนพิการ สหภาพแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญของ ILO ด้วย

การสัมมนาจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การสภานายจ้างแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารโกลบอลอิเลคทริก เลบที่ 888/8 ถนนศรีนครินทร์ สมุทรปราการ 10270

ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกฤษฎาพร สิงหเสนี เจ้าหน้าที่สารนิเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โทร 02 288 1664 Email

คุณกรชัย แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการบริหาร สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย โทร 02 385 7117 โทรสาร 02 385 8477 Email