การประชุมเรื่องการป้องกันไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย

วิธีการป้องกันการแพร่ขยายโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ในคนต่อเกษตรกรไทย ทีมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสัตว์ปีก ชาวนา และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จะเป็นหัวข้อในการประชุมที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2552

Press release | 19 January 2009

(ILO ประทศไทย): วิธีการป้องกันการแพร่ขยายโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ในคนต่อเกษตรกรไทย ทีมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสัตว์ปีก ชาวนา และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จะเป็นหัวข้อในการประชุมที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2552

การประชุมจัดขึ้นโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติการของโครงการป้องกันไข้หวัดนกและการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในที่ทำงาน ทั้งนี้ เป็นการสิ้นสุดระยะแรกของโครงการ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2550

ผู้ร่วมเข้าประชุมประกอบด้วย ชาวนา เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตัวแทนลูกจ้างและนายจ้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม เข้าร่วมด้วย เพื่อศึกษาหารือประสบการณ์ของประเทศไทย เพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศของตน การประชุมจะมีขึ้นที่โรงแรมอามารี วอเตอร์เกต ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสามารถเข้าร่วมรับฟังได้

หัวข้อการประชุมมีประเด็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของประเทศไทยเกี่ยวกับไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ และแผนปฏิบัติการระดับชาติอื่นๆ และจะมีการนำเสนอคู่มือที่โครงการจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันธุรกิจ ลูกจ้างและนายจ้างจากไข้หวัดนก

“โครงการนี้ทำให้ธุรกิจและลูกจ้างตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมสำหรับไข้หวัดนกและการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในคน โครงการได้ผลิตคู่มือและอุปกรณ์ในการป้องกันที่ใช้ได้ง่าย ไม่แพง และมีประสิทธิผล” นายบิล ซอลเตอร์ ผู้อำนวยการ สำนักแรงงานระหว่างประเทศ ประจำอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก กล่าว “เราจะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยคนงานและนายจ้างในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ให้มากขึ้น”

ระยะแรกของโครงการการป้องกันไข้หวัดนกและการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในที่ทำงาน (ประเทศไทย) ได้ฝึกอบรมบุคคล 1,400 คนในการป้องกันและการเตรียมความพร้อม ระยะที่สองของโครงการจะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 (โครงการหนึ่งปี) โดยจะขยายการปฏิบัติงานไปในส่วนอื่นๆ ในประเทศไทย และจะเริ่มการปฏิบัติงานในประเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งการประชุมจะปรึกษาหารือรายละเอียดการขยายการปฏิบัติการนี้

เนื่องจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศมีเอกลักษณ์ในการทำงานในระบบไตรภาคี ประกอบด้วย ภาครัฐ นายจ้างและลูกจ้าง โครงการนี้จึงดำเนินงานโดยภาครัฐ โดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง โครงการได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนส่วนกลางเพื่อการปฏิบัติการไข้หวัดใหญ่ (Central Fund for Influenza Action: CFIA) ขององค์การสหประชาชาติ

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ดร. ทสึโยชิ คาวาคามิ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
โทร: 02 288 1743, E-mail

กฤษฎาพร สิงหเสนี
สารนิเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
โทร: 02 288 1664, E-mail